Zoeken

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1   Inkoopedelmetaal.NL is onderdeel van Inkoop Edelmetaal B.V. (KvK nummer: 85083151), gevestigd aan de Faas Eliaslaan 13 te Baarn (3742 AR). Deze Inkoopvoorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten ten aanzien van de inkoop van edelmetalen (goud, zilver, platina, palladium, zowel in munt- als baarvorm) door Inkoopedelmetaal.NL (hierna: IE) van derden (hierna: Verkoper), inclusief alle daarbij behorende voorstellen, offertes en aanbiedingen.
1.2  Eventuele algemene voorwaarden van Verkoper zijn niet van toepassing.
 
Artikel 2. Garanties van Verkoper
2.1  Verkoper garandeert de aangeboden edelmetalen op rechtmatige wijze te hebben verkregen en daarvan volledig eigenaar te zijn, onder eigen naam te handelen en geen andere partij(en) te vertegenwoordigen, ook niet door middel van een volmacht, tenzij handelen onder volmacht uitdrukkelijk vooraf tussen partijen is overeengekomen.
2.2  Verkoper staat ervoor in dat de aangeboden edelmetalen niet belast zijn met rechten van derden, waaronder begrepen een pandrecht of recht van vruchtgebruik. Voorts staat verkoper ervoor in dat de aangeboden edelmetalen geen onderwerp zijn van een (rechts)vordering of geschil.
2.3  Verkoper staat ervoor in dat de aangeboden edelmetalen echt zijn, en vrijwaart IE voor alle aanspraken en schade die zich kunnen voordoen wanneer uit onderzoek door IE blijkt dat de aangeboden edelmetalen niet de door Verkoper aangegeven echtheid bezitten.
2.4  Verkoper is ten minste 18 jaar oud en dient zich bij IE te legitimeren. IE bewaart een kopie van het legitimatiebewijs van Verkoper voor haar administratie.
 
Artikel 3. Transport
3.1  Verkoper kan ervoor kiezen om zelf zorg te dragen voor het transport van de aangeboden edelmetalen naar IE. Alle transportkosten en risico’s van verlies of beschadiging van de edelmetalen komen in dat geval voor rekening van Verkoper. Verkoper dient in dat geval zelf, indien gewenst, zorg te dragen voor adequate verzekering van de edelmetalen tijdens het transport. IE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van de edelmetalen tijdens het door Verkoper zelf georganiseerde transport.
3.2  Verkoper kan er eveneens voor kiezen gebruik te maken van door IE beschikbaar gestelde verzendmethoden, zoals een koeriersdienst. Transport via deze diensten is door IE volledig verzekerd. Verkoper is verantwoordelijk voor het deugdelijk verpakken.
3.3  Bij iedere vorm van verzending dient Verkoper het verzendbewijs zorgvuldig te bewaren als bewijs van verzending aan IE.
3.4  Het is tevens mogelijk om de edelmetalen te laten afhalen op het adres van Verkoper door een privéchauffeur, tegen betaling van een daarvoor door IE vastgestelde vergoeding. De inname van de edelmetalen geschiedt door de chauffeur onder afgifte van een ontvangstbewijs. IE draagt in dit geval de kosten van verzekering van de edelmetalen tijdens het transport.
 
Artikel 4. Taxatie
4.1  Na ontvangst van de edelmetalen door IE zal de echtheid en waarde daarvan, indien het sloopgoud betreft, door een taxateur worden vastgesteld op basis van echtheid, aantal karaats en de actuele koers van het desbetreffende edelmetaal. Deze waarde zal, indien mogelijk, binnen 24 uur na ontvangst van de edelmetalen aan Verkoper worden medegedeeld.
4.2  In het geval IE de aangeboden edelmetalen dient te beschadigen teneinde een goede taxatie uit te kunnen laten voeren, zal Verkoper daarover vooraf in kennis worden gesteld. Taxatie zal in dat geval eerst worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van Verkoper. IE is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele (blijvende) schade aan de edelmetalen.
4.3  Ingeval IE de aangeboden edelmetalen afwijst of afkeurt, heeft zij het recht om deze op kosten van Verkoper te retourneren of op te slaan op risico en kosten van Verkoper.
4.4  Wanneer het aangeboden edelmetaal artikelen betreft die op de website van IE van een dagwaarde zijn voorzien, geschiedt de (online) prijsopgaaf van IE onder voorbehoud van de taxatie als bedoeld in artikel 4.1.
 
Artikel 5. Aanvaarding bod, prijs en betaling
5.1  Alle door IE verstrekte prijsopgaven, alsmede alle andere door IE in dat verband vermelde voorwaarden, gelden als offerte, doch zijn nimmer bedoeld om een aanbod in te houden dat door enkele aanvaarding door Verkoper tot een overeenkomst kan leiden. Offertes dienen slechts beschouwd te worden als een uitnodiging aan Verkoper om bij IE een opdracht te plaatsen.
5.2  De door IE vastgestelde prijs van de edelmetalen is geldig gedurende maximaal 24 uur na schriftelijke mededeling daarvan (waaronder begrepen mededeling via e-mail) aan Verkoper. Wanneer Verkoper binnen deze termijn het aanbod van IE niet aanvaardt, komt geen overeenkomst tot stand en worden de edelmetalen binnen 10 werkdagen voor rekening en risico van Verkoper aan deze geretourneerd. IE behoudt zich het recht voor om een prijsopgave te herroepen in geval van sterke koersschommelingen. Het aanbod van IE betreft de aangeboden prijs voor de Verkooporder van Verkoper. Het aanbod van Verkoper betreft de (online) Verkooporder.
5.3  Wanneer Verkoper het aanbod van IE aanvaardt, zal IE zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aanvaarding, overgaan tot betaling van de overeengekomen prijs op een door Verkoper aangewezen bankrekening. Na aanvaarding van het aanbod is de overeenkomst definitief, en is teruggave van de edelmetalen aan Verkoper niet langer mogelijk.
5.4  Elke aanbieding van edelmetaal door Verkoper (de Verkooporder) via het winkelmandje op de website geldt als een onherroepelijk aanbod van Verkoper aan IE en kan door Verkoper na het (online) versturen van het formulier niet meer worden herroepen. De edelmetalen dienen bij bestellingen via de website binnen 3 dagen na ontvangst door Verkoper van de bevestigingsmail aan IE te worden geleverd, bij gebreke waarvan IE het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Eventuele schade en kosten zijn in dat geval voor rekening van Verkoper.
5.5  Alle prijzen zijn inclusief belastingen en heffingen en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Prijzen en betalingen worden vermeld en vinden plaats in Euro, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
5.6  Wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, kan deze door geen der partijen worden herroepen, aangezien de waarde van edelmetalen onderhevig is aan koersschommelingen.
 
Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1  Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid in de nakoming van hun verplichtingen.
6.2  In geen geval zal IE jegens Verkoper aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen derving van winst of geleden verlies, ook niet indien zulke schades voor IE redelijkerwijs voorzienbaar waren. De beperking van aansprakelijkheid geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers, taxateurs en alle andere personen die door IE voor de inkoop van edelmetalen worden gebruikt.
6.3  Aansprakelijkheid van IE is in alle gevallen beperkt tot de taxatiewaarde van de aangeboden edelmetalen.
6.4  Verkoper vrijwaart IE tegen alle aanspraken van derden.
 
Artikel 7. Overmacht
7.1  IE is gerechtigd om alle verplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomt met Verkoper op te schorten dan wel te doen vervallen, indien sprake is van overmacht.
7.2  Met overmacht worden omstandigheden bedoeld waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefden te houden. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog(sgevaar), mobilisatie, oproer, sabotage, extreme weersomstandigheden, brand, staking, bedrijfs- en transportstoornissen, bankstoringen, pandemieën, gebrek aan grondstoffen of energie, vertraging in de aanlevering door leveranciers en/of overheidsmaatregelen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.
 
Artikel 8. Ontbinding
8.1  De overeenkomst tussen IE en Verkoper kan te allen tijde tussentijds en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk door IE worden ontbonden, onverminderd andere aan haar toekomende rechten, waaronder begrepen opschorting van de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en het vorderen van volledige schadevergoeding, wanneer een of meer van de volgende situaties zich voordoet of dreigt voor te doen:
-  de onderneming van Verkoper wordt geliquideerd of gestaakt;
-  Verkoper vraagt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling of wordt in staat van faillissement verklaard;
-  Verkoper verliest door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan, terwijl hij deze beschikkingsbevoegdheid niet binnen 4 weken na verlies daarvan heeft herkregen;
-  Verkoper moet redelijkerwijs geacht worden niet langer aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen voldoen.
8.2  In geval van ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen welke partijen over en weer op elkaar hebben direct opeisbaar.
 
Artikel 9. Bescherming persoonsgegevens
9.1. IE zal persoonsgegevens van Verkoper binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de doelstellingen van IE op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken.
9.2. IE zal de persoonsgegevens van Verkoper verwerken conform haar privacy policy, dat gepubliceerd is op de website van IE (www.inkoopedelmetaal.nl).
 
Artikel 10. Toepasselijk recht en Slotbepalingen
10.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen IE en Verkoper is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die tussen IE en Verkoper mochten ontstaan, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
10.2  IE behoudt zich het recht voor om deze AV van tijd tot tijd te wijzigen. Indien één of meer bepalingen van deze AV onverbindend mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze AV onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door verbindende bepalingen, die zo min mogelijk - gelet op de aard en strekking van deze AV - afwijken van de onverbindende bepalingen.
10.3  Deze AV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 85083151 en zijn tevens gepubliceerd op de website van IE. Een exemplaar van deze voorwaarden kan op aanvraag kosteloos worden toegezonden.